A A A

Skolotāji 2019./2020.m.g.

 Skolotājs  Mācāmais priekšmets
Evita Piraga Skolas direktore, Latviešu valoda
Aija Barkāne Direktores vietniece mācību darbā, sākumskolas skolotāja
Agita Jansone Direktores vietniece ārpusklases darbā, sākumskolas skolotāja
Skaidrīte Griga Sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla
Nata Raudone Sākumskolas skolotāja, mūzika
Valija Baumgarte Sākumskolas skolotāja, informātika, bibliotekāre
Elīna Eglīte angļu valoda
Rina Ivanova Matemātika,  krievu valoda
Sandra Some Vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības, dabas zinības
Sandra Ridus Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
Anda Cupruna Latviešu valoda un literatūra
Valda Silantjeva Ķīmija , bioloģija, fizika
Artūrs Turiks Sports
Ēriks Prenclavs Mājturība un tehnoloģijas zēniem