A A A

Rekvizīti

Maksātājs: Dobeles novada  Izglītības pārvalde

Adrese: Brīvības iela 17, Dobele, LV- 3701

Preces saņēmējs: Gardenes pamatskola,   Reģ.nr. 90009147276

Adrese: Priežu iela 21, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701

Norēķinu konti:    AS  SEB banka; UNLALV2X             konts LV28UNLA0050014477694

                            AS  SWEDBANK; HABALV22             konts LV73HABA0551026265624